Dansk Adelsforenings ejendom i Gothersgade

Dansk Adelsforening ejer ejendommen Gothersgade 158 og Gothersgade 158A i København. Ejendommen har 26 lejligheder af forskellig størrelse. I forhuset er der 5 lejligheder på 142 m2 og 2 lejligheder på 130 m2. I sidehus og baghus er der 19 lejligheder, 9 à 96 m2 og 10 à 44 m2. Lejlighederne udlejes til studerende, der er medlemmer af foreningen. Ejendommen virker som et kollegium med henblik på, at de pågældende kan bo i huset under hele deres studieperiode/efteruddannelse, dog højst i 6 år. Lejemålene kan ikke forlænges eller byttes, heller ikke med andre i huset. Erfaringen viser, at der i gennemsnit bliver 5-6 lejligheder ledige om året, der tilbydes de medlemmer, der står på ekspektancelisten (se nedenfor). Det koster 100 kr. årligt at være opført på ekspektancelisten.

Henvendelser vedr. lejligheder

Lejlighederne er meget eftertragtede, hvilket giver anledning til en del kommunikation. Der er løbende ca. 100-150 årlige forespørgsler om, hvor den enkelte står på ekspektancelisten, og om udsigterne til at få en lejlighed i foreningens ejendom i Gothersgade m.m. Forespørgslerne kommer pr. e-mail, telefon eller brev fra personer, der er optaget på ekspektancelisten, eller fra deres forældre eller andre. Nogen fremsender endog en e-mail hver uge om samme spørgsmål. Disse e-mails er ikke medregnet i ovennævnte antal.

Da foreningen ikke har et sekretariat, vil vi fremover dels henvise til denne artikel på hjemmesiden, dels konkret besvare de forespørgsler om personer, der må forudses at kunne få tilbudt lejlighed inden for ca. 12 måneder, jfr. nedenfor. Medlemmer på ekspektancelisten orienteres naturligvis individuelt, når deres tur kommer.

Hvordan og hvornår kan jeg komme på ekspektancelisten?

Man kan skrives på ekspektancelisten fra sit fyldte 14. år. Det sker ved skriftlig henvendelse til Marc Bruun de Neergaard: marc@bruundeneergaard.dk. Det fordrer dels at en af forældrene er medlem af foreningen, dels at barnet står anført i Danmarks Adels Aarbog. Får han/hun tilbud om lejemål, skal de indmelde sig som medlem. 14-årsreglen er en nyere regel. I årene til og med 2002 kunne medlemmerne skrive deres børn på ekspektancelisten fra fødslen.

Hvornår vil jeg få tilbudt en lejlighed?

Foreningen forstår godt behovet for at få oplyst, om muligheden for at få tilbudt en lejlighed er nært forestående af hensyn til de dispositioner, den enkelte skal foretage med hensyn til bolig, bl.a. når de unge flytter hjemmefra og normalt skal påbegynde en uddannelse.

Foreningen kan imidlertid af nedennævnte grunde ikke besvare den helt overvejende del af forespørgslerne med en rimelig grad af sikkerhed. Foreningen har dårlige erfaringer med at udtrykke forventninger. Skematisk kan det se ud som om, at der f.eks. går et par år, inden en ansøger kan få tildelt en lejlighed. Når dette meddeles den pågældende, og denne derefter beslutter at løse sit boligproblem på anden måde, udløser det utilfredshed, hvis foreningen alligevel kan tilbyde en lejlighed f.eks. 5 måneder efter. Sådanne spring har forekommet. Hvis foreningen udtrykker positive forventninger ud fra gennemsnitsbetragtninger om “normalt” frafald blandt foranstående, men ikke kan indfri forventningerne, medfører dette også utilfredshed.

Teoretisk kan man regne ud, hvornår en ansøger står for tur, når man ved, hvor mange lejligheder, der kontraktmæssigt bliver ledige hvert år, og når man kender ansøgerens plads på ekspektancelisten.

I praksis er dette ikke muligt. Det skyldes, at antallet af foranstående ansøgere kan ændre sig meget. Der er mange, der siger nej tak, når de får en lejlighed tilbudt, fordi de i mellemtiden har løst boligproblemet på anden måde. Nogle siger endegyldigt nej, og andre beder om at blive spurgt senere. Det er fastsat, at man kan blive spurgt to gange. Siger man også nej anden gang, bliver man slettet af listen. Endvidere er der en del lejere, der opsiger deres lejemål, før de udløber, og dem på ekspektancelisten, der falder for aldersgrænsen, der for tiden er 24 år. Har man ikke fået tilbudt en lejlighed inden det fyldte 24. år, slettes man fra listen. Og endelig er der de få, der (i al diskretion) bliver opsagt på grund af væsentligt eller gentaget brud på Husordenen eller på grund af misligholdelse af bestemmelserne om fremleje.

Hovedreglen er derfor, at foreningen ikke udtrykker forventninger om et muligt tilbudstidspunkt, medmindre det med sikkerhed kan konstateres, at den pågældende vil kunne få tilbudt en lejlighed inden for de nærmeste 12 måneder. I øvrigt tilbydes ledige lejligheder med et varsel på ca. 3-4 måneder.

Hvordan kan ansøgere, der er yngre end mig, få lejlighed før mig?

Foreningen får ofte dette spørgsmål fra personer, der har været skrevet på listen fra deres 14. år, når de konstaterer, at der er yngre ansøgere end dem selv, der har fået tilbudt lejlighed, mens de selv har lange udsigter. Det skyldes, at bestyrelsen ved indførelse af 14-årsreglen med generalforsamlingens enstemmige godkendelse besluttede, at alle børn, der var skrevet på listen fra fødslen, kunne forblive på denne. Det er denne gruppe, der for tiden får tilbudt lejligheder.

Ekspektancelisten er vokset eksplosivt

Der var ca. 30 ansøgere på ekspektancelisten i alle årene op til indførelse af 14-årsreglen. Det passede normalt godt med ledige lejligheder og behovet for bolig ved 19-20 års alderen. Ikke alle, men rigtig mange kom i betragtning.

Antallet af opskrevne på ekspektancelisten er imidlertid vokset eksplosivt de seneste 12 år, og der står p.t. 150 på listen. Og listen vokser hver måned. Det betyder, at dem, der blev skrevet op som 14-årige, formentligt først kan få tilbudt en lejlighed, når de er ca. 24-25 år. Om kort tid vil det stige til 26-28 år, alt under forudsætning af, at der kun er begrænset frafald hos de personer, der blev skrevet op fra fødslen, og at der ikke bliver frigivet markant flere lejligheder end det gennemsnitlige antal.

Denne situation vil først blive normaliseret, når puljen af ansøgere, der blev skrevet op på ventelisten ved fødslen eller i årene derefter, har fået lejlighed i ejendommen eller af de mange nævnte grunde ikke ønsker at tage mod tilbud herom.

Ikke-medlemmer i ejendommen

Det har vakt undren, at en del ikke-medlemmer er tilmeldt på adresser i ejendommen. Det skyldes primært, at de er flyttet sammen med medlemmer. Endvidere kunne børn af adelige kvinder, der var gift borgerligt, oprindeligt indskrive deres børn, selv om disse ikke kunne blive medlemmer. Det hørte op noget før indførelse af 14-årsreglen. Endelig er der i huset stadig oprindelige beboere, der ved foreningens overtagelse af ejendommen ikke havde tidsbegrænsede kontrakter.

Det hænder også, at medlemmer fremlejer deres lejligheder for en kortere periode, f.eks. ved midlertidige studieophold i udlandet. Vi forventer, at lejlighederne i disse perioder fortrinsvis tilbydes medlemmer af foreningen.